English Cymraeg
SSHG Image, Indicative Only, not supplied by Morlais
SSHG Interpretation using Morlais Document: 122938-BVL-20-00-DR-C-00600
SSHG Image, Indicative Only, not supplied by Morlais

Darllenwch y wybodaeth isod am y tyrbinau llanw arfaethedig yn Ynys Gybi

Y GOSODIAD

BETH NAD YDYM YN EI WYBOD:

BETH RYDYM YN EI WYBOD:

A YW'N WERTH Y DRAFFERTH?

Gyda chost cynhyrchu ynni o dyrbinau gwynt ar y môr yn gostwng yn gyflym, ynghyd â Llywodraeth y DU yn cefnogi ynni tyrbinau gwynt yn sylweddol; dim ond 20 tyrbin gwynt fyddai eu hangen ar hyn o bryd i gynhyrchu uchafswm capasiti cynhyrchu 240MW Morlais, felly oni fyddai'n well defnyddio arian i gynyddu maint ffermydd gwynt presennol lle mae'r seilwaith a'r difrod amgylcheddol eisoes wedi digwydd neu'n cael ei fonitro'n weithredol? MAE cwestiynau sylweddol ynghylch perthnasedd parhaus prosiect Morlais o'i gymharu â'r niwed amgylcheddol hirdymor na ellir ei wrthdroi i raddau helaeth i'r ecosystemau ‘ar y lan ac yn y môr’ yn y cyffiniau a cholli ardal o harddwch naturiol a threftadaeth eithriadol.

Gweld cyflwyniad PDF llawn

GWELD PDF